Vodní hospodářství

Plán vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje

najdete na adrese: https://prvk.kr-kralovehradecky.cz
Pozn.: Projekt nefunguje v prohlížeči IE.

22.3.2024

Vzdělávací projekt - Malé obce a voda

Vzdělávací projekt Malé obce a voda, který je orientován na veřejnou správu – především na starosty a zastupitele obcí, dále na technology a provozovatele zařízení pro zásobování pitnou vodou a pro čištění odpadních vod v malých obcích.

9.1.2024

Jednotné environmentální stanovisko

Jednotné environmentální stanovisko (JES), které zavádí zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, je nástrojem procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí. Vydává se ve formě závazného stanoviska podle správního řádu, a to pro všechny záměry povolované podle stavebního zákona, ať už jde o záměry vyžadující EIA nebo záměry ostatní, a pro další záměry, které podléhají posouzení vlivů na životní prostředí a následně jsou povolovány podle jiného než stavebního zákona, např. zákona horního.

14.2.2023

Plán pro zvládáni sucha a stavu nedostatku vody Královéhradeckého kraje

Dne 30. 1. 2023 byly ukončeny práce na Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Královéhradeckého kraje (dále i „Plán“). Plán je podkladem pro rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, která vydává vodoprávní úřad podle § 6 odst. 4, § 59 odst. 5 nebo § 109 odst. 1 vodního zákona při zvládání sucha, vyhodnocování nutnosti svolat komisi pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody a rozhodování komise pro sucho o opatřeních při stavu nedostatku vody.

22.7.2020

Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě

„Ucelena politika Královéhradeckého kraje o vodě“ je materiálem vypracovaným pro potřeby rozhodovacích procesů Královéhradeckého kraje v otázkách týkajících se záležitostí vodního hospodářství na území Královéhradeckého kraje, a to v rámci jeho samostatné působnosti.

20.8.2019

Návrh Ucelené politiky Královéhradeckého kraje o vodě

Návrh „Ucelené politiky Královéhradeckého kraje o vodě“ je materiálem vypracovaným pro potřeby rozhodovacích procesů Královéhradeckého kraje v otázkách týkajících se záležitostí vodního hospodářství na území Královéhradeckého kraje, a to v rámci jeho samostatné působnosti.

19.10.2016

Studie Sucho 2015

Technicko - ekonomické posouzení SUCHO 2015 bylo zpracováno na základě podnětu Ministerstva zemědělství ze dne 20. 11. 2015, č. j. 61815/2015-MZE-15132 za účelem získání relevantních podkladů v otázce zmírnění negativních následků sucha a nedostatku vody v Královéhradeckém kraji (usnesení vlády České republiky č. 620 ze dne 29. 7. 2015).

31.10.2008

Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu KHK na opatření k odstranění závažných znečištění povrchových a podzemních vod

Dne 9.10.2008 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje (usnesení č.j.: 31/2259/2008) Procesní pravidla upravující postup pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na opatření k odstranění závažných znečištění povrchových a podzemních vod. Přiložený dokument tak nahradí stávající Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na opatření k nápravě dle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění. některých zákonů (vodní zákon) v platném znění.