Evropská územní spolupráce (2014 - 2020)

K prioritám Evropské unie patří kohezní politika, jejímž obecným cílem je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti za účelem harmonického vývoje celé EU. Kohezní politika je prováděna v rámci sedmiletých cyklů, takzvaných programových období. Cíle kohezní politiky se v čase mění a reagují na potřeby stávajících a přistupujících členů a celkového prostředí EU. V programovém období 2007 - 2013 měla kohezní politika tyto tři cíle:

  • Cíl 1 – Konvergence
  • Cíl 2 – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
  • Cíl 3 – Evropská územní spolupráce

V novém období 2014-2020 kohezní politika EU zahrnuje tyto dva cíle:

  • Cíl 1 – Investice pro růst a zaměstnanost
  • Cíl 2 – Evropská územní spolupráce

I v novém programovém období zůstávají zachovány tři směry Evropské územní spolupráce - přeshraniční, nadnárodní a meziregionální, přičemž nejvíce finančních prostředků je určeno na přeshraniční spolupráci.

Nově má tento cíl kohezní politiky své vlastní nařízení. Jedná se o NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce. Informace o kooperaci mezi regiony a státy - viz InfoRegio.

Aktuality

9.3.2018

Seminář k dotačním příležitostem pro spolupráci s partnery z jihovýchodní Evropy, spolupráce se Zakarpatskou oblastí

V rámci podpory mezinárodní spolupráce jsou již několik let organizovány na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje semináře k využití evropských dotačních programů a fondů. Během výjezdu krajské delegace do partnerské Zakarpatské oblasti na Ukrajině se dne 18. května 2017 v městě Ťačiv uskutečnil seminář pro partnery ze Zakarpatí. Díky pozitivním ohlasům a zájmu o danou problematiku se ve dnech 19.-20. dubna 2018 uskutečnil opět na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje seminář k dotačním příležitostem pro spolupráci s partnery z jihovýchodní Evropy (více níže). Další navazující seminář se uskutečnil dne 16. května 2018 opět v městě Ťačiv v ukrajinské Zakarpatské oblasti. Cílem bylo představit dotační programy a fondy dalším zájemcům ze Zakarpatské oblasti, kteří neměli možnost přijet do Hradce Králové, probíhaly konzultace již rozpracovaných i nových projektových záměrů. Dne 22. ledna 2020 se uskutečnil Den Ukrajiny ve Vrchlabí, s možnostmi využití dotací byli seznámeni další čeští a ukrajinští zájemci (více níže).

27.3.2017

Východočeské kraje si vyměnily zkušenosti na poli mezinárodní spolupráce

Na půdě Krajského úřadu Pardubického kraje se uskutečnilo společné jednání zástupců Královéhradeckého a Pardubického kraje na téma přeshraniční spolupráce a rozvoj mezinárodních vztahů. Delegaci Královéhradeckého kraje vedl krajský radní Pavel Hečko, zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu. Za samosprávu Pardubického kraje se jednání účastnil René Živný - člen rady Pardubického kraje zodpovědný za sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku. Jednání se zúčastnili další zástupci obou krajů, kteří se zabývají evropskými projekty a mezinárodními vztahy. Toto jednání je důkazem stále se upevňující spolupráce mezi oběma kraji.

23.3.2017

Středoevropské projekty si rozdělí 90 milionů eur, peníze půjdou i do Královéhradeckého kraje

Členové Monitorovacího výboru nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE na svém zasedání dne 16. března 2017 v Praze společně rozhodli o přidělení dotace ve výši 90 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) žadatelům, kteří se ucházeli o dotace ve druhé výzvě. Po živé diskusi se členové MV shodli na schválení 50 projektů, spadajících do prioritních os zaměřených na inovace, nízkouhlíkové hospodářství, přírodní a kulturní zdroje a na dopravu. Více než 500 partnerských institucí z 9 členských států EU tak může brzy začít s realizací nadnárodních projektů.