Sociální služby zřizované krajem

15.1.2024

Domovy na Orlici

Domovy na Orlici vznikly k 1. lednu 2021 sloučením Domova důchodců Albrechtice nad Orlicí a Domova důchodců Borohrádek. Domovy poskytují kvalitní a odborně zaměřené služby služby formou celoročního pobytu v domovech se zvláštním režimem. Jsou určeny seniorům s Alzheimerovou demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a kvalitní individuálně zaměřené služby, které vedou k podpoře důstojného a bezpečného života s co největší mírou samostatnosti. Služby jsou poskytovány převážně lidem, kteří žijí na území Královéhradeckého kraje nebo mají na tento kraj prokázanou vazbu. Žadatel o služby musí být starším 65 let.

17.10.2023

Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením, případně s přidruženým kombinovaným postižením tělesným a smyslovým, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně prokázanou vazbu na tento kraj. Přijímáni jsou zájemci od 19 let věku výše. Sociální služba je poskytovaná dle potřebné míry podpory nastavená v individuálním plánu uživatele a v návaznosti na garanci dané sociální služby.

16.10.2023

Domov bez bariér

Pobytová sociální služba je určena dospělým osobám zejména od 18ti let věku (mužům i  ženám) s tělesným postižením nebo chronickým onemocněním, které vede k tělesnému postižení a kteří potřebují celodenní pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené schopnosti v oblastech sebeobsluhy, soběstačnosti a mobility. Tuto péči nelze zabezpečit v rodiném prostředí nebo jinými sociálními službami. Služba je určena osobám s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně osobám s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

16.10.2023

Domov sociálních služeb Skřivany

Domov sociálních služeb Skřivany poskytuje pobytové sociální služby osobám v nepříznivé sociální situaci - osobám s mentálním postižením, případně též s přidruženými a kombinovanými vadami ve věku od 18 let a výše, a to převážně ženám, dle možností i mužům.

16.10.2023

Domov důchodců Police nad Metují

Cílovou skupinu Domova důchodců Police nad Metují tvoří občané, kteří dosáhli 65 let věku a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují podporu, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče.

16.10.2023

Domov U Biřičky

Domov U Biřičky zřizuje Královéhradecký kraj jako svoji příspěvkovou organizaci, jejímž úkolem je provozování pobytových služeb sociální péče a to v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

16.10.2023

Domov důchodců Černožice

Domov důchodců poskytuje pobytové sociální služby seniorům v domově se zvláštním režimem.

16.10.2023

Domov V Podzámčí

Domov V Podzámčí v Chlumci nad Cidlinou poskytuje sociální služby pro seniory (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba) a sociální služby pro klienty s lehkým mentálním postižením (chráněné bydlení). Jsme příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje, proto přednostně poskytujeme sociální služby občanům Královéhradeckého kraje.

16.10.2023

Domov Dědina

Služby Domova Dědina jsou poskytovány dospělým osobám s mentálním postižením, případně s přidruženou tělesnou či smyslovou vadou, které nejsou schopny svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami za pomoci svého okolí. Domov Dědina poskytuje služby domova pro osoby se zdravotním postižením a chráněného bydlení.

16.10.2023

DOMEČKY Rychnov nad Kněžnou

Název Ústav sociální péče Domečky byl změněn na DOMEČKY Rychnov nad Kněžnou. Domečky poskytují 2 sociální služby. Osoba, která o službu žádá, musí mít bydliště v Královéhradeckém kraji, případně má prokázanou vazbu na Královéhradecký kraj (má zde rodinu, blízké osoby, zaměstnání, školu,…).