AKTUALIZOVÁNO: Pokyny pro poskytovatele ubytování pro uprchlíky

28. 6. 2024

Aktuální informace pro ubytovatele ukrajinských uprchlíků od 1. 4. 2023. Často kladené otázky ZDE.

Pokyny k proplácení kompenzačního příspěvku za ubytování ukrajinských uprchlíků

Vážení ubytovatelé,

v návaznosti na novelizaci zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, je upraveno i znění zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb., zákona č. 198/2022 Sb. a zákona č. 20/2023 Sb. – Lex Ukrajina V.

Poskytujeme vám základní informace ke změnám v oblasti nouzového ubytování od 1. 4. 2023. 

Případné dotazy k níže uvedeným informacím, prosím, zasílejte na adresu navrhsmlouvy@kr-kralovehradecky.cz. Vaše dotazy budou řešeny a hromadně zahrnuty do obecných informací pro ubytovatele.

Individuální odpovědi nebude z kapacitních důvodů možné rozesílat.

Nový systém podpory ubytování a změny v humanitární dávce vstoupí v platnost 1. července 2023.

Do 30. 6. 2023 bude za osoby s dočasnou ochranou ubytované v nouzovém ubytování včetně kategorie „byty“ proplácena paušální náhrada stejným způsobem jako doposud.

Držitelé dočasné ochrany, kteří ji získali do konce roku 2022, se musí do 31. 3. 2023 registrovat k jejímu prodloužení. Pokud to nestihnou, dočasná ochrana k tomuto datu zanikne a musí o ni žádat znovu. Doporučujeme všem ubytovatelům, aby si do konce března ověřili u jimi ubytovaných osob, že o prodloužení požádali. Buď žádejte o předložení potvrzení o registraci, vízový štítek s aktuální dobou platnosti, nebo si můžete skutečnost, zda došlo k prodloužení, ověřit na stránce https://prod.frs.gov.cz/overeni-potvrzeni/. Po 1. 4. 2023 bude platnost dočasné ochrany u každé osoby zobrazena v HUMPO.

Zásadní změny zákona č. 65/2022 Sb. z pohledu ubytovatele platné od 1. dubna 2023 (změny v nouzovém ubytování od 1. 4. 2023) 

Nouzové ubytování se poskytuje v objektech zařazených v informačním systému evidence ubytování – tzv. HUMPO.  Vzhledem ke změně podmínek pro nouzové ubytování je nutné uzavřít novou smlouvu, a to do 30. 4. 2023.

Všem ubytovatelům, kteří jsou vedeni v systému HUMPO, byly rozeslány nové smlouvy reflektující změny. Vzhledem k časovému hledisku uzavírání nových smluv bude proplácení paušální náhrady uznáno zpětně od 1. 4. 2023.

Zásadní změny zákona č. 65/2022 Sb. z pohledu ubytovatele platné od 1. července 2023:

Ubytování se poskytuje bezplatně nejvýše po dobu 150 dní ode dne (data) udělení víza dočasné ochrany. Osobě, která dovršila ke dni 31. 3. 2023 nebo po dobu následujících 90 dní dobu 150 dní bezplatného ubytování, se poskytuje nouzové ubytování a související služby pro osoby s udělenou dočasnou ochranou bezplatně do 30. 6. 2023.

Tato doba se nevztahuje na osobu, která splňuje podmínky pro přiznání humanitární dávky podle § 6 zákona č. 66/2022 Sb. a je zároveň uvedena v § 6b odst. 1 písm. a) a v § 6b odst. 1 písm. e) bodech 1 až 6 uvedeného zákona (tzv. „zranitelná osoba“). Zranitelné osobě je poskytováno ubytování bezplatně i po uplynutí lhůty 150 dní ode dne udělení dočasné ochrany (označení za osobu zranitelnou určuje ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) na základě údajů, které daná osoba uvede v žádosti o přiznání humanitární dávky). Postačuje, aby cizinec s dočasnou ochranou nejprve o humanitární dávku požádal, aniž by mu vznikl nárok na dávku.  Zákon č. 66/2022 Sb. stanoví konkrétní skupiny osob. Jedná se o:

 1. a) osoby do 18 let věku a osoby nad 65 let věku,
 2. b) osoby pečující o dítě do 6 let věku, osoby invalidní nebo držitele průkazu osvědčujícího zdravotní postižení (včetně osob o ně pečujících),
 3. c) osoby studující do 26 let věku a osoby těhotné.
 4.  

Výše uvedené informace naleznete postupně u každé ubytované osoby v evidenci HUMPO (informace budou zobrazovány ve formě graficky výrazné barevné značky – zelená, oranžová, červená). Informace o platnosti dočasné ochrany a době od udělení dočasné ochrany by měly být k dispozici v průběhu následujících dnů, zařazení do skupiny zranitelných osob v průběhu měsíce června.

Osoba invalidní nebo zdravotně postižená:

 • jedná se o osobu invalidní nebo držitele průkazu osvědčujícího zdravotní postižení, který byl vydán na Ukrajině, nebo o osobu, která byla uznána za osobu se zdravotním postižením okresní správou sociálního zabezpečení – dále jen „OSSZ“,
 • zranitelnost se dokládá platným potvrzením nebo průkazem o invaliditě nebo o zdravotním postižení, které byly vydány na Ukrajině, nebo posudkem o zdravotním postižení vydaným OSSZ, pokud došlo k situaci, že lhůta potvrzení nebo průkazu vydaného na Ukrajině pozbyla platnosti v období válečného konfliktu na Ukrajině, bude se cizinec s dočasnou ochranou za zranitelnou osobu považovat na základě tohoto „neplatného“ potvrzení či průkazu (podle Ukrajinské ambasády bylo vydáno Usnesení č. 390 ze dne 30. března 2022, které řeší tuto problematiku. Pokud průkaz/potvrzení propadlo po 24. 2.2022, tak platí do konce stanného práva a po dobu 6 měsíců po jeho skončení/zrušení),
 • pokud o tuto zranitelnou osobu s dočasnou ochranou pečuje jiná osoba s dočasnou ochranou, je nutné tuto pečující osobu identifikovat v žádosti o humanitární dávku.

Tedy osoby mají do konce stanného práva platné posouzení zdravotního stavu či průkazu OZP.

Osoby mohou zůstat v současném ubytovacím zařízení i po 30. 6. 2023, pokud se na tom s ubytovatelem domluví. V takovém případě bydlení hradí ubytovaná osoba, s možností požádat na úřadu práce o navýšení humanitární dávky o příspěvek na bydlení. Pro nárok na humanitární dávku je důležité, aby osoby s dočasnou ochranou do 3 dnů Odboru azylové a migrační politiky oznámily změnu pobytu (viz § 6 odst. 3 zákona):

"Podmínka, že se cizinec s dočasnou ochranou zdržuje na území České republiky, není splněna, pokud se místo jeho pobytu na území České republiky uvedené v žádosti o dávku neshoduje s adresou místa pobytu cizince vedenou v základním registru obyvatel a cizinec tento nesoulad ani na výzvu Úřadu práce České republiky – krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) neodstraní."

Přechodná období pro ubytovatele: Ubytovatelé využívající nyní k nouzovému ubytování objekty, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt, mohou poskytovat nouzové ubytování pouze do 30. 6. 2023. Od 1. 7. 2023 mohou tito ubytovatelé poskytovat ubytování uprchlíkům prostřednictvím Evidence bytů pro dočasnou ochranu pod gescí MPSV. 

V přechodném období je vhodné, aby ubytované osoby, vyjma osob zařazených do zranitelné skupiny, řešily své ubytování od 1. 7. 2023 samy. 

Objekty, které svým stavebně-technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt, se nepovažují za objekty určené k zabezpečování nouzového ubytování (viz následující bod). Nouzové ubytování bude v těchto objektech možno poskytovat ještě po přechodnou dobu do 30. 6. 2023. 

Pro posouzení charakteru objektu bude zásadním kritériem kolaudační rozhodnutí, respektive dokumentace, z níž vyplývá účel užívání daného objektu.

Podle ustanovení § 126 odst. 1 stavebního zákona lze „stavbu užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby.“

Pokud bude chtít ubytovatel pokračovat ve smluvním vztahu s krajem a nadále poskytovat ubytovací kapacity ve smyslu zákona č. 65/2022 Sb., musí kraji prokázat, zda se na něj uvedená kritéria vztahují či nikoli, a to předložením výše uvedených dokumentů (krajský úřad je také v souladu s § 6f odst. 1 zákona č. 65/2022 Sb. oprávněn provádět u provozovatele kontrolu dodržování povinností podle tohoto zákona a podmínek pro poskytování paušální náhrady podle § 6e; je tedy oprávněn vyžadovat prokázání skutečností, z nichž tento nárok plyne, a to včetně podkladů potvrzujících splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro určení účelu daného objektu).

Objekty, u nichž bude dán definiční znak vyřazující je z režimu zákona č. 65/2022 Sb., budou z důvodu ukončení smluvního vztahu s krajem odstraněny též z evidence HUMPO a na zde ubytované osoby nebude možné čerpat paušální náhradu nákladů na ubytování. Vlastníci těchto objektů, na něž se již nebude vztahovat zákon č. 65/2022 Sb. a tedy ani nárok na paušální náhradu nákladů na ubytování, je buď mohou nechat zapsat do evidence bytů MPSV (zákon č. 66/2022 Sb.), pokud budou splňovat stanovená kritéria, nebo bude možné, aby zde ubytované osoby hradily náklady na bydlení za využití příplatku na jinou formu ubytování (tzv. byty nezapsané). Příspěvek bude vyplácen formou navýšené humanitární dávky pro daného cizince.

Od 1. 7. 2023 mohou tito ubytovatelé poskytovat ubytování uprchlíkům prostřednictvím Evidence bytů pro dočasnou ochranu pod gescí MPSV. 

Údaje do evidence bytů zadává vlastník bytu, a to s využitím elektronické identifikace určené MPSV (bude zveřejněno se spuštěním evidence, která bude dostupná na webu MPSV)

  • Evidence bytů obsahuje:

a) identifikační údaje vlastníka bytu,

b) adresu bytu a číslo bytu, pokud existuje,

c) písemný právní titul k užívání bytu a

d) identifikační údaje všech cizinců s dočasnou ochranou, kterým byl byt k bydlení poskytnut, číslo vízového štítku a údaje o začátku a ukončení bydlení.

  • Osoby s dočasnou ochranou bydlící v bytech v evidenci budou mít nárok na úhradu plné výše započitatelných nákladů na bydlení (ty budou stanoveny nařízením vlády), v ostatních případech (tj. nebude-li prostor v evidenci bytů) bude mít osoba s dočasnou ochranou snížené započitatelné náklady, a to na úrovni 80 %.

Změny v systému přidělování ubytování a navazující úpravy v evidenci HUMPO:

1. Přidělení ubytování, změnu ubytování a vyřazení osoby z ubytování zabezpečuje Ministerstvo vnitra, Hasičský záchranný sbor České republiky nebo Policie České republiky, a to prostřednictvím evidence. Ubytování se přiděluje na určeném pracovišti zázemí (KACPU).

2. Po přidělení ubytování obdrží osoba s udělenou dočasnou ochranou písemnou informaci obsahující její identifikační údaje, adresu přiděleného ubytování, adresu a identifikační údaje provozovatele ubytovacího zařízení a poučení o důsledcích odmítnutí přiděleného ubytování a opuštění ubytování.

Ubytovaná osoba může přidělené ubytování odmítnout nebo opustit pouze z vážných důvodů, tím se rozumí objektivní důvody zásadně komplikující nebo znemožňující pobyt v ubytovacím zařízení, vzniklé zejména nezávisle na vůli ubytované osoby. Odmítnutím nebo opuštěním ubytování bez takto daných důvodů ztrácí ubytovaná osoba nárok na další zajištění ubytování (§ 6b odst. 6 zákona č. 65/2022 Sb.).

Pokud přestane ubytovaná osoba využívat ubytování bez uvedení důvodu po dobu delší než 10 dnů, ztrácí nárok na další zajištění ubytování. Důvody dočasného nevyužívání ubytování je ubytovaná osoba povinna bezodkladně sdělit provozovateli tohoto ubytování (§ 6b odst. 6 zákona č. 65/2022 Sb.).

Provozovatel je povinen po dobu zařazení v evidenci (HUMPO):

a) umožnit v objektu zařazeném v evidenci poskytování ubytování v rozsahu zapsané kapacity,

b) zapisovat každý třetí den do evidence údaj o aktuálně volné kapacitě ubytování,

c) zapisovat do evidence údaj o opuštění ubytování.

 

Provozovatel zařazený do evidence má nárok na paušální náhradu nakladů na ubytování za osobu, které poskytuje ubytování bezplatně, a noc, a to podle údajů vedených v evidenci. Tyto peněžní prostředky poskytuje kraj a orgánem kraje příslušným k jejich poskytnutí je krajský úřad.

Fungování Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině po 1. 4. 2023:

1. Od 1. 4. 2023 přechází koordinace aktivit a provoz Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) pod Ministerstvo vnitra ČR.

2. KACPU budou i nadále fungovat ve všech krajích České republiky a budou poskytovat asistenci osobám prchajícím před ozbrojeným konfliktem na Ukrajině při podávání žádostí o dočasnou ochranu a zajištění ubytování v případech, kdy tyto osoby nemají zajištěné ubytování vlastní a budou využívat nouzové ubytování.

3. KACPU v Královéhradeckém kraji se nachází v budově PČR na adrese Ulrichovo nám. 810, 500 02, Hradec Králové.  

4. Nově budou vybraná místa, a to v Praze, Brně a Ostravě, poskytovat také krátkodobá přístřeší, která budou otevřena nepřetržitě v provozu. Tuto možnost mohou využít osoby, které čekají na otevření KACPU (úřední hodiny), nebo ty, které čekají na udělení dočasné ochrany a nemají zajištěno vlastní ubytování.

Soubory ke stažení