Poskytování finančních podpor mimo grantové programy (individuální dotace)

17. 10. 2018 Autor: kancelář hejtmana

V pravomoci Rady resp. Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále jen „KHK“) je mimo jiné zakotveno rozhodování o poskytování finančních podpor (darů a dotací) projektům pořádaným v našem kraji.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo usnesením č. ZK/6/324/2017 ze dne 19. 6. 2017 Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje, s účinností ode dne 1. 9. 2017 (příloha č.1) (dále jen „Zásady“). Součástí těchto Zásad je i postup pro vyřizování individuálních žádostí o dotaci. Žádosti o individuální dotace, tj. které nelze podat do jednotlivých vypsaných dotačních programů kraje, a to do výše 100.000 Kč v jednotlivém případě řeší odbor kancelář hejtmana. Přesahuje-li požadovaná částka tuto hranici, bude s žádostí naloženo dle výše uvedených Zásad.

 

Žadatel o dotaci je povinen přednostně žádat o poskytnutí dotace v dotačních programech vyhlášených Královéhradeckým krajem. Žadateli, který mohl žádat o dotaci v dotačním programu Královéhradeckého kraje, avšak tuto žádost nepodal, bude poskytnuta dotace na základě těchto Zásad pouze v případech hodných zvláštního zřetele.

Dotace může být poskytnuta a využita jen do výše 90 % uznatelných výdajů projektu vynaložených v době realizace projektu stanovenou v dotační smlouvě.

Oprávněným žadatelem nemohou být mimo jiné příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje.

 

Podání žádosti

 

Žádosti o neinvestiční individuální dotace (a dary) do 100.000 Kč včetně se podávají do 31. 1., 31. 3., 31. 5., 31. 8. a 31. 10. daného kalendářního roku. Žádosti se podávají prostřednictvím dotačního a informačního portálu kraje (dále jen „DOTIS“, http://dotace.kr-kralovehradecky.cz). Není-li žádost v DOTISu podepsána uznávaným elektronickým podpisem, musí být podána i písemně. O jejich schválení rozhoduje Rada Královéhradeckého kraje nebo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje (zejm. dotace obcím).

 

 

Veřejná podpora

 

Krajem poskytované dotace mohou být veřejnou podporou. Její slučitelnost s fungováním vnitřního trhu Evropské unie (pravidly hospodářské soutěže Evropské unie) je nutné vyhodnotit s ohledem na použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Konečné posouzení slučitelnosti uvedené v předchozím odstavci a nástroj, kterým bude schválená dotace poskytnuta, bude žadateli o dotaci oznámeno nejdéle při podpisu dotační smlouvy.

 

 

Publicita

 

Příjemce dotace uvede kraj jako podporovatele projektu na své www stránce (pokud příjemce dotace nemá zřízenu www stránku, není povinen ji pro účely dodržení povinnosti publicity zřídit), v tiskovinách týkajících se projektu, na místě jeho realizace či bezprostředním okolí, na veřejně přístupném prostranství, v čitelné a viditelné podobě, a to po dobu realizace projektu.

Za účelem dodržení povinnosti publicity příjemce použije krajem stanovené logo kraje vyhlášené v DOTIS nebo text: „Tento projekt je spolufinancován Královéhradeckým krajem.

 

 

Podmínky vyúčtování:

  • Projekt/akce musí být vyúčtována do data uvedeného na příslušné smlouvě
  • Závěrečné vyúčtování je dokládáno za celý projekt (účel) přes DOTIS
  • Pokud nebude akce realizována, žadatel je povinen vrátit všechny poskytnuté finanční prostředky schválené Radou, příp. Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje

 

Vzory, přílohy, odkazy:

  1. Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje
  2. http://dotace.kr-kralovehradecky.cz (DOTIS)

 

Kontaktní osoba: 

Ing. Petra Teplá, tel. 495 817 352, mobil: 736 521 892, e-mail: ptepla@kr-kralovehradecky.cz.

Soubory ke stažení