Likvidace léčiv- (úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním)

22. 4. 2024 Autor: Jana Hynková

Likvidace léčiv (úhrada nákladů vzniklých v souvislosti sodevzdáním nepoužitelných léčiv a sjejich odstraněním)

Podle ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), v platném znění, je lékárna povinna převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami. Osoby uvedené v § 88 odst. 3 přebírají nepoužitelná léčiva od lékáren bezúplatně. Podle § 89 odst. 2 téhož zákona hradí náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a sjejich odstraněním osobám uvedeným v § 88 odst. 3 zákona o léčivech stát prostřednictvím krajského úřadu.

§ 88 odst. 3

Odstraňování nepoužitelných léčiv provádějí právnické nebo fyzické osoby na základě souhlasu uděleného orgánem kraje v přenesené působnosti anebo, jde-li o radiofarmaka, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. O udělení souhlasu informuje úřad, který souhlas udělil, Ministerstvo zdravotnictví, jde-li o humánní léčivo, nebo Ministerstvo zemědělství, jde-li o veterinární léčivo, přičemž sdělená informace obsahuje i název technického zařízení sloužícího k odstraňování nepoužitelných léčiv, jehož je příslušná právnická nebo fyzická osoba provozovatelem.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a na svých webových stránkách. Seznam osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva naleznete zde: Seznam osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

U všech žadatelů vždy ověřujeme aktuální platnost oprávnění k odstraňování nepoužitelných léčiv na webových stránkách Registru zařízení a obchodníků, který provozuje Ministerstvo životního prostředí ČR a obsahuje informace o zařízeních určených pro nakládání s odpady. Odkaz zde: VISOH 2 - Seznam stacionárních zařízení (mzp.cz)

 

Termíny zasílání žádostí krajským úřadem na MF ČR (vždy ve čtvrtletních termínech za uplynulé čtvrtletí):

  • do 10. ledna
  • do 10. dubna
  • do 10. července
  • do 10. října

Krajský úřad postupuje v souladu s Metodickým postup MF- 29144/2019/1201-2 a s dodatkem č. 1 k uvedenému metodickému postupu (viz Přílohy).

Kontaktní osoba:

Alena Dunková, DiS. , tel.: 495 817 137, e-mail:adunkova@khk.cz,

odbor zdravotnictví - oddělení zdravotní péče a ekonomiky

 

Soubory ke stažení