Protidrogová politika

24. 4. 2024 Autor: Nikola Kozová

České republika je vázána některými mezinárodními právními akty (především se jedná o úmluvy OSN), které se týkají nakládání s některými druhy návykových látek, případně doporučeními dalších mezinárodních organizací (WHO) nebo EU. Protidrogová politika ČR je legislativně ukotvena v Zákoně o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - zák. číslo 65/2017 Sb. a to v nadcházejících §:

Celostátní úroveň

§ 28 Organizace a provádění protidrogové politiky

(1) Vláda, ministerstva a územní samosprávné celky provádějí opatření k ochraně zdraví populace před škodlivými účinky návykových látek a návykového chování (dále jen „protidrogová politika“); při provádění protidrogové politiky postupují ve vzájemné součinnosti.

(2) Vláda provádí protidrogovou politiku na národní úrovni. Za tím účelem vláda přijímá nejméně jednou za 10 let Národní strategii protidrogové politiky, v níž stanoví cíle a opatření směřující ke snížení škod působených návykovými látkami a návykovým chováním.

(3) Vláda za účelem koordinace protidrogové politiky může zřídit svůj poradní orgán pro protidrogovou politiku a může zřídit funkci národního koordinátora pro protidrogovou politiku.

(4) Vláda a ministerstva se podílejí na zajištění opatření stanovených v Národní strategii protidrogové politiky.

Koordinačním a poradním orgánem vlády v otázkách protidrogové politiky je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). V současné době má RVKPP 19 členů a je složena ze zástupců státních institucí, krajů a zástupců odborných a profesních společností a nestátních organizací. Je zřízena funkce národního koordinátora pro protidrogovou politiku - Mgr. Jarmila VedralováDalší informace zde: Protidrogová politika | Vláda ČR (vlada.cz)

Aktuálně platné dokumenty k protidrogové politice zde:

Aktuální Národní strategie protidrogové politiky: Narodni_strategie_2019-2027_fin.pdf (vlada.cz)

Aktuální akční plán: Akcni-plan-2019-2021_final-s-ISBN_v20201012.pdf (vlada.cz)

Výroční zprávy národní protidrogové politiky zde:

Úroveň krajů a obcí

Kraj i obec spravuje své záležitosti (platí i pro protidrogovou politiku) samostatně tzv. „samostatné působnosti“. Státní orgány mohou do samotné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který stanoví zákon. Královéhradecké kraj (dále KHK) realizuje protidrogovou politiku v samostatné působnosti, kdy dle § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, „kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů“. Vzájemný vztah obcí a krajů se řídí zásadou, že při výkonu samostatné působnosti kraj spolupracuje s obcemi; nesmí přitom zasahovat do jejich samostatné působnosti.

§ 29 Územní samosprávné celky

(1) Kraj v samostatné působnosti

a) provádí protidrogovou politiku na území kraje; za tím účelem kraj přijímá nejméně jednou za 10 let krajskou strategii protidrogové politiky,

b) za účelem koordinace protidrogové politiky může zřídit funkci krajského koordinátora pro protidrogovou politiku.

(2) Obec v samostatné působnosti provádí protidrogovou politiku na území obce. V případě potřeby může zřídit funkci místního koordinátora pro protidrogovou politiku.

KHK má zřízenu funkci Krajského protidrogového koordinátora, který v rámci Krajského úřadu působí na odboru Sociálních věci, oddělení soc. práce, prevence a registrace sociálních služeb.

Kontakt: Mgr. Nikola Kozová, tel: 495 817 433, 725 574 672
E-mail: nkozova@khk.cz

Aktuálně platné dokumenty kraje k protidrogové politice zde:

Na úrovni obcí zajišťují koordinaci politiky v oblasti závislostí tzv. místní protidrogoví koordinátoři (MPK), kteří v rámci KHK působí nejčastěji na Odborech sociálních věcí a zdravotnictví na městských úřadech nebo to jsou pracovníci Městské policie. Místní protidrogových koordinátorů v KHK působí na obcích s rozšířenou působností aktualizovaný seznam je k dispozici každoročně ve Výroční zprávě protidrogové politiky KHK.

Materiály pro obce:

  • Legislativa v oblasti návykových látek a hazardního hraní se zaměřením na postavení obcí (zahrnující otázky zákonů č. 250/2016 Sb., 251/2016 Sb., 65/2017 Sb., 167/1998 Sb. a č. 186/2016 Sb.):
  • Stanovisko MZ ČR k věcné příslušnosti k projednávání přestupků podle zákona č. 65/2017 Sb. a otázkám přidruženým: Stanoviska k zákonu č. 65/2017 Sb. – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)
  • OSPOD a návykové látky - Metodika pro pracovníky OSPOD zaměřená na práci s rodinou v oblasti užívání návykových látek: 

Odkazy na pomoc v KHK:

V rámci Královéhradeckého kraje působí široké spektrum adiktologických služeb, kde jsou zastoupeny služby terénní, ambulantní i pobytové. Jedná se o služby zdravotnické a sociální.

Více kontaktů možno nalézt zde:

Orientační diagnostiku a krátkou intervenci, v oblasti závislostí, jsou dle § 26 zák. č. 65/2017 Sb. povinní vykonat zdravotničtí pracovníci. Se závislostní problematikou pracují i někteří ambulantní psychiatři. U dětí do 15 let pomohou s odbornou pomocí v problematice návykových látek dětští psychiatři. Ambulantní adiktologické služby mají nastavenu věkovou hranici na + 15 let.

Vyhledávání zdravotnické pomoci zde:

Odkazy na prevenci: