Oddělení kultury a památkové péče

Informace o činnosti oddělení jsou popsány v článku Činnost odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

vedoucí oddělení: Ing. Milan Smolík
e-mail: msmolik@khk.cz, tel.: +420 495 817 458, mob.: +420 601 325 879

Oddělení památkové péče   Oddělení památkové péče   Oddělení památkové péče

Na území Královéhradeckého kraje se nachází bohatý památkový fond obsahující významné architektonické, urbanistické, kulturně – historické, umělecké a estetické hodnoty. Pomyslnou korunu tvoří více než 30 národních kulturních památek tvořících nejcennější doklad umu našich předků. Význam a hodnota památkového fondu je dále doplněna více než 3.500 nemovitými kulturními památkami, existencí 7 památkových rezervací, 34 památkových zón městského i venkovského typu a jedné krajinné památkové zóny zahrnující území, na němž se udála historicky významná událost mající vliv na politický vývoj nejen českých zemí ve 2. polovině 19. století – území Bojiště bitvy u Hradce Králové v roce 1866. K těmto územím se dále přimyká množství ochranných pásem jednotlivých kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón.
 

Agenda památkové péče:

Předpisy v oblasti památkové péče

zákony, vyhlášky, mezinárodní smlouvy a úmluvy

Informace o památkovém fondu v Královéhradeckém kraji 

kulturní památky, rezervace a zóny

Informace pro vlastníky kulturní památky

jak se starat o kulturní památku, proces prohlašování věci za kulturní památku, správní orgány památkové péče v Královéhradeckém kraji, dotační možnosti, tiskopisy žádostí a plných mocí

Archeologie

právní předpisy a metodika

Ocenění Hereditas obligat

cena Rady Královéhradeckého kraje za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví, významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči