Standardy kontrol výkonu přenesené působnosti obcí realizované krajskými úřady

28. 5. 2021

Ministerstvo vnitra jako,jeden ze závěrů tzv. Hodnotící zprávy k výsledkůmkontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků za léta 2017-2019,kterou schválila vláda 8. června 2020 svým usnesením č. 625, vytvořilo pilotní projekt, na jehož základě vybrané ústřední správní úřady vydaly tzv. standardy kontrol výkonu přenesené působnosti obcí, které realizují krajské úřady na vybraných úsecích výkonu přenesení působnosti obcích. Krajský úřad bude při kontrolách obcí postupovat v intencích těchto metodických materiálů, které obsahují především:

  • předmět kontroly-co minimálně mají krajské úřady při kontrole dané agendy věcně zkontrolovat a na co se zaměřit,
  • kritéria hodnocení-jak posuzovat vybrané situace a způsob hodnocení kontrolních zjištění.

Cíl těchto pilotních standardů je:

  • zvýšit kvalitu kontrol výkonu státní správy prováděných krajskými úřady na obcích,
  • sjednotit výkon kontrol z hlediska předmětu a hodnocení,
  • zkvalitnit protokoly o kontrole,
  • zjednodušit výkon kontrol pro krajské úřady,
  • možnost srovnávat závěry kontrol a zvýšit vypovídající hodnotu,
  • sekundárně výsledky promítnout do vzdělávání úředníků obcí,
  • zvýšit kvalitu veřejné správy vykonávané na obcích.

Krajské úřadybudou dle těchto standardů kontrolovat výkon přenesené působnosti obcí na vybraných úsecích počínaje rokem 2021. Následně v prvním čtvrtletí roku 2022 proběhne vyhodnocení tohoto projektu a počítá se s rozšířením standardů kontrol pro další úseky výkonu státní správy.

Pilotně byly zpracovány standardyu následujících vybraných agend: (uveden gestor standardu a věcně příslušný odbor a oddělení krajského úřadu, který bude dle daných standardů při kontrole postupovat).

1.Střet zájmů

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Krajský úřad: odbor organizační a právní, oddělení legislativní

2. Správa místních poplatků

Gestor: Ministerstvo financí
Krajský úřad: odbor organizační a právní, oddělení majetkové

3. Editace údajů ISÚI/RÚIAN

Gestor: Český úřad zeměměřičský a katastrální
Krajský úřad: odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, odbor správní a krajský živnostenský úřad, oddělení vnitřní správy

4. Matriky, ověřování

Gestor: Ministerstvo vnitra
Krajský úřad: odbor správní a krajský živnostenský úřad, oddělení vnitřní správy

5. Přestupky (přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku)

Gestor: Ministerstvo vnitra
Krajský úřad: odbor správní a krajský živnostenský úřad, oddělení vnitřní správy

6. Přezkoumání hospodaření

Gestor: Ministerstvo financí
Krajský úřad: odbor ekonomický, oddělení kontroly obcí a analýz

7. Sociálně-právní ochrana

Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Krajský úřad: odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí.

8. Sociální práce

Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Krajský úřad: odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce, prevence a registrace soc. služeb